contents
ZEN Japanese Restaurant Jobs Application Form
1.ประวัติส่วนตัว
เพศ ชาย หญิง
สถานภาพ โสด สมรส หย่า หม้าย
สถานะความเป็นอยู่ บ้านส่วนตัว บ้านเช่า อาศัยกับบิดามารดา อาศัยกับผู้อื่น
2.ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ถึงแก่กรรม ถึงแก่กรรม ถึงแก่กรรม
3.ประวัติการศึกษา
ปีที่เข้าศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
สถานศึกษา
สาขาวิชา
วุฒิการศึกษา
4.ประวัติการทำงาน
ปีที่เริ่ม
ปีที่ออก
ชื่อหน่วยงาน
โทรศัทพ์
ตำแหน่งงาน
รายละเอียด
เงินเดือน
เหตุที่ออก
5.ความสามารถพิเศษ
ด้านภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ
สื่อสารได้ระดับดีมาก
สื่อสารได้ระดับปานกลาง
สื่อสารได้ระดับปรับปรุง


ภาษาอื่น ๆ
สื่อสารได้ระดับดีมาก
สื่อสารได้ระดับปานกลาง
สื่อสารได้ระดับปรับปรุง
ด้านคอมพิวเตอร์
การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
การเขียนโปรแกรม
ด้านอื่นๆ
ขับรถยนต์ ได้ ไม่ได้
ใบขับขี่ มี ไม่มี

จักรยานยนต์

ได้

ไม่ได้
ใบขับขี่ มี ไม่มี

เพิ่มเติม

การฝึกอบรมและการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถพิเศษที่ผ่านมา
ตำแหน่งงานที่ต้องมีการค้ำประกัน ขัดข้อง ไม่ขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานสามารถเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ และเปลี่ยนกะหมุนเวียนได้ตามความเหมาะสม ขัดข้อง ไม่ขัดข้อง
ระบุชื่อบุคคลในบริษัทฯ ที่ท่านรู้จัก
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
บุคคลอ้างอิงซึ่งไม่ใช่บุคคลในครอบครัว จำนวน 2 คน
ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้ รวมถึงเอกสารการสมัครงานที่แนบเป็นความจริงถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการ หากข้าพเจ้า ได้รับการพิจารณาเข้าทำงานและภายหลังบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ตรงกับความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ทางบริษัทฯ ยกเลิกสัญญาจ้าง ที่ทำไว้กับข้าพเจ้าได้ทันที โดยจะไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์ทดแทนหรือเงินชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น